top of page

Терапевтични срещи

Kabinet_edited_edited.jpg

​Добре дошли в моята частна психотерапевтична практика! 


Казвам се Вержиния Петкова и съм юнгиански психотерапевт под супервизия и психолог. Повече за мен, моята квалификация и опит можете да научите от секцията За мен. 
Информацията тук по-долу представлява Споразумение за психотерапевтични услуги и Информирано съгласие, което в качеството ми на Психотерапевт под супервизия, предоставям на своите клиенти след приключване на опознавателната сесия, при постигнато съгласие за започване на дългосрочна работа. 

 

 

Споразумение за психотерапевтични услуги и Информирано съгласие.

Тук се съдържа важна информация за професионалните услуги, предоставяни от Психотерапевта на Клиента и работната политика. С приемането й, Клиентът потвърждава, че се е запознал внимателно с нейното съдържание и е съгласен с условията. В случай на въпроси или разногласия, свързани с посочената тук информация, Клиентът следва да се обърне към Психотерапевта за тяхното изясняване, преди започването на дългосрочната работа. 

1. Предмет на споразумението 

Предметът на настоящото споразумение е предоставяне на психотерапевтични услуги от Психотерапевта на Клиента. Психотерапията е метод за работа, който цели да помогне на Клиента като модифицира или отслаби действието на определени фактори, пречещи на неговото житейско благосъстояние. За осъществяването на тази цел се използва взаимодействието между Клиента и Психотерапевта в така наречените терапевтични срещи/сесии. В тези психотерапевтични сесии се използват техники и похвати на работа от различни психотерапевтични направления. В работата си Психотерапевтът ще използва основно метода на Аналитичната психология, наричан още „юнгианска“, по името на нейния основател Карл Густав Юнг. Повече за метода можете да научите в секцията "Юнгиански модел за личност". Това, което се случва по време на терапевтичните сесии е не просто разговор между двама души, а свещен съюз между две личности, чиито главни задачи са:

  • да доведе до облекчение състоянието на клиента;

  • да подобри неговото самочувствие и самооценка на уникално човешко същество;

  • да доведе до разрешаване на трудни житейски ситуации;

  • да създаде предпоставки за личностно развитие и съзряване;

2. Начин на работа - на живо и онлайн

2.1. Срещата между Клиента и Психотерапевта се случват индивидуално, в специален терапевтичен кабинет, на живо или онлайн, която се превръща в свещено място за терапевтична работа. В рамките на 50 мин. Клиентът и Психотерапевтът са само двамата на разположение един на друг, за да разговарят по проблемите, които вълнуват Клиента.

2.2. Онлайн срещите понякога са единствената възможност за психотерапия, ако клиентът няма възможност за живи срещи в кабинета. Въпреки това, ако срещите са изцяло онлайн (чрез видеовръзка в Skype, Zoom, Viber или др.), е препоръчително периодично да се правят и срещи на живо, тъй като пълноценността на живата комуникация допълва пропуските на виртуалното общуване.

3. Работно време и начин на комуникация 

3.1. Работното време на Психотерапевта е от 9,30ч. до 18.30ч. всеки работен ден, без събота и неделя, което означава, че сесии могат да бъдат насрочени в този времеви диапазон. 

3.2. Връзката с Психотерапевта става по начините, посочени в секция Контакти. Когато Психотерапевтът е в сесия, следва да отговори на съобщенията или обажданията на Клиента при първа възможност, но не и във времето, в което е в сесии или супервизии. Психотерапевтът е длъжен да поддържа с клиента само професионални отношения, като не отговаря на съобщения и повиквания извън посоченото по-горе работно време, през почивните и празничните дни, както и когато се намира в планиран отпуск или болничен. Взаимоотношенията между Клиента и Терапевта се случват само в рамките на терапевтичните сесии. Имейл кореспонденция се използва само за изпращане на материали, с които ще бъде работено в рамките на самата сесия. Психотерапевтът не е длъжен да се запознава предварително с кореспонденцията, изпратена  му от Клиента преди започване на сесията. При сесии на живо, Клиенти и терапевта могат да използва Вайбър, Месинджър или други чат приложения единствено за уточняване или промяна на предстояща психотерапевтична сесия.

3.3 Психотерапевтът не изпълнява функциите на "Гореща линия". При спешни случаи, се препоръчва Клиентът да се обади на телефон 112!  

 

4. Планиране, времетраене, честота на сесиите  и отпуски 

4.1. Психотерапевтичните сесии се планират заедно от Клиента и Психотерапевта, съобразно заетостта и възможностите на единия и другия. 

4.2. Когато Клиентът идва за пръв път в кабинета на Психотерапевта, се провежда стандартна сесия от 50 мин., освен ако предварително не е уговорено друго. 

4.3. В последствие, ако и Клиентът и Психотерапевтът имат желание, и е постигнато споразумение за дългосрочна работа, започват провеждане на регулярни сесии с продължителност 50 минути поне веднъж седмично, в определен ден и час. При нужда на Клиента, е възможно срещите да бъдат повече от веднъж седмично. Редовното провеждане на сесиите е от значение за ефективността на терапията. И нещо повече - психотерапията не е като консултацията при другите лекари. Изисква много активни усилия от страна на Клиента, подобно на усилията и практиката, свързани с изучаването на нови умения и създаване на нов навик. За да бъде терапията успешна, е необходимо, дори след приключване на сесията Клиентът да рефлектира и работи върху неща, за които се говори в кабинета.  

4.4. Клиентът и Психотерапевтът се договарят достатъчно своевременно да се уведомяват за своите планираните годишни отпуски и други ангажименти, налагащи отсъствие от сесиите. Честото системното отсъствие от сесиите от страна на Клиента или Психотерапевта би се тълкувало като знак за неефективност на психотерапията и по свое усмотрение, всеки един от двамата има право да я прекрати.  

5. Цена и начин на плащане 

5.1. Цената на индивидуалната сесия от 50 мин. е 70 лв.. При сключване на споразумение за дългосрочна работа, обичайно след 10-12 сесия, цената е 60 лв.

5.2. При промяна на цената, Психотерапевтът е длъжен да уведоми Клиента предварително.

5.3. Заплащането се извършва след приключване на сесията и може да бъде платена на място, по банков път или други платформи за парични преводи. 

5.4. Клиентът има право да получи фактура срещу направеното от него плащане. 

6. Отменяне на насрочена сесия 

При настъпване на обстоятелства, които възпрепятстват Клиента да присъства на предварително насрочена сесия, е длъжен да уведоми Терапевта най-малко 24 часа предварително. Ако Клиентът не направи това предварително уведомяване, е задължен да заплати пропуснатата сесия на 100%, тъй като за точно този времеви диапазон Психотерапевтът се ангажиран с конкретния Клиент и никой друг не може да използва сесията. 

7. Срок на споразумението 

Настоящото споразумение за психотерапевтични услуги и информирано съгласие се сключват за срок от 1 календарна година от датата на потвърждаването от двете страни. 

8. Възможни ползи и рискове 

Психотерапията може да има ползи и рискове. Тъй като срещите често включват обсъждане на неприятни аспекти от живота на Клиента, последният може да изпита неудобни чувства като тъга, вина, гняв, разочарование, самота и безпомощност. От друга страна, терапевтичният процес показва и огромни ползи. Терапията може да доведе до значителни подобрения не само по отношение нивото на симптомите и междуличностните проблеми, но и на нивото на личностната структура и поведение в ежедневния живот. Ролята на Психотерапевта е, освен да помогне на Клиента да разреши трудностите, с които е дошъл в кабинета, да предприеме и да върви по пътя на своята себереализация, който е път през целия живот; да преработи душевните си рани, като намери техните корени, успокои и облекчи неприетите чувства, емоции и тъмни парчета в душата си; да преразгледа връзките си със значимите за него хора и мястото си в света, както и да направи тези връзките на по-дълбоко и същинско ниво; да се научи на споделяне и откритост към хората, които обича по един автентичен начин; да преоткрие усещането си за смисъл и да си върне радостта от живота; и не на последно място - да овладее страховете си. 

9. Конфиденциалност

Съдържанието на терапевтичната сесията и идентичността на Клиента са строго конфиденциални. Професионалната тайна е изискване, което важи от момента на започване на терапията и е безсрочно. Ангажиментът за спазване на конфиденциалност може да бъде свален: 

  • Със съгласието на Клиента 

  • По решение на съда

  • В полза на обществения и личен интерес на Клиента, когато има опасност от посегателство над неговия живот и здраве или на трети лица

 

10. Професионални записки

10.1. Изпълнението на професионалните задачи на Психотерапевта изисква водене и съхраняване на записки, направени по време на сесиите с Клиента. Последният има право да получи копие от тях. Но тъй като това са професионални записки, същите могат да бъдат погрешно изтълкувани и/или да бъдат разстройващи. Ако Клиентът пожелае да ги види, е препоръчително това да стане в присъствието на Психотерапевта, за да можем да бъде обсъдено тяхното съдържание. 

10.2. Дейността на Психотерапевта включва писане на текстове като статии, доклади, презентации и други, което  понякога е свързано с използването на клинични случаи от неговата практика. Ако Клиентът прояви желание за използване на неговия клиничен материали с подобна цел, следва първо да бъде обсъдено и договорено писмено, при условията на професионална конфиденциалност. 

11. Супервизиране на сесиите 

11.1. Изпълнението на професионалните задължения на Психотерапевта под супервизия изискват периодично наблюдаване на неговата работа с Клиента от страна на старши психотерапевт наречен Супервизор, който притежава богат опит и експертност в областта. Целта на това наблюдение е получаване на компетентното експертно мнение на Супервизора с оглед отстраняване на евентуални пропуски в работата на Психотерапевта, както и структуриране и разширяване на клиничната картина. Супервизорът има същото задължение за спазване на конфиденциалност като отнасящата се до Психотерапевта в т. 9. от настоящото. 

11.3. Психотерапевтът може да реши, по свое усмотрение и с цел по-ефективни резултати, да представи случая на Клиента за неговото разглеждане на Групова супервизия. В този случай, Психотерапевтът променя всички данни, касаещи самоличността на клиента - имена, градове и други.  Независимо от липсата на данни, разкриващи самоличността на Клиента, Психотерапевтите, участващи в груповата супервизия имат същото задължение за спазване на конфиденциалност като отнасящата се до Психотерапевта в т. 9. от настоящото. 

11.4. При необходимост и по съвместна преценка на терапевта и супервизора, Клиентът може да бъде насочен към специалист по ментално или физическо здраве за извършване на допълнителни изследвания. При нежелание на клиента да сътрудничи, Психотерапевтът има право да прекрати терапията едностранно.  

12. Етични норми  

12.1. Психотерапевтът се старае да бъде обективен и морално безпристрастен към това, което му споделя клиента и да се фокусира върху неговите трудности. Той не осъжда, не обвинява, не се възмущава и не дискриминира; опитва се да разбере подбудите и страданията, стоящи зад поведението и симптомите; старае се да бъде състрадателен и да "влезе в обувките на другия", защото знае че всяко човешко същество страда и иска да бъде щастливо. Знае, че знанията му могат да бъдат оръжие и прави всичко възможно да не навреди, а това е възможно когато Психотерапевтът има добра връзка с чувствата си. Защото умението да съпреживяваш чувствата, емоциите и начина на мислене на другия се случва именно когато човек има добра връзка със себе си. Терапевтът търси да развива силните страни, умения и способности на Клиента, неговия скрит потенциал - на къде би могъл и иска да се развива. Той се ръководи от темпото и посоката, зададени от клиента, а когато е необходимо внася баланс.

12.2. Психотерапевтът е длъжен да спазва действащите етични норми за изпълнение на добра професионална практика на Българското общество по аналитична психология. 

13. Прекратяване на психотерапията 

13.1. Психотерапевтичната работа може да бъде прекратена едностранно, по желание на Клиента или на Психотерапевта, при настъпване на някое от следните обстоятелства: 

  • От страна на Клиента - при неудовлетвореност от резултата, отпадане на нуждата, финансови или друга причини.

  • От страна на Психотерапевта - при честа отмяна на насрочените сесии, проблем с психотерапевтичните отношения, които са в ущърб на Клиента или на Психотерапевта, при нежелание от страна на Клиента за сътрудничество при назначаване от страна на Психотерапевта на допълнителни изследвания за проверка на менталното или физическо здраве, или поради други лични причини, възпрепятстващи Психотерапевта да изпълнява професионалните си задължения;  

13.2. При вземане на решение за прекратяване на Психотерапията, е препоръчително да се предвидят 1-2 затварящи сесии за изясняване на причините и приключване на работата; 

14. Преходни и заключителни разпоредби

14.1. Обработка и защита на личните данни: С потвърждаване на настоящото, Клиентът декларира съгласието си за съхранението и обработка на личните му данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Същият декларира, че е запознат/а с: а) целта и средствата на обработка на личните му данни; б) доброволния характер на предоставянето на данните; ; в) правото на достъп и на коригиране на събраните данни. 

14.2. Всички неуредени от настоящото споразумение въпроси ще бъдат разрешавани в духа на мирно съгласие, а при непостигане на съгласие - от действащите нормативни разпоредби на Република България.   

14.3. След попълване на посоченото по-долу потвърждение от страна на Клиента, Психотерапевтът е длъжен да разгледа евентуално възникналите въпроси и възражения от страна на Клиента. Настоящото споразумение е обвързващо от датата на неговото писмено потвърждаване по имейл от всяка от страните

Дата на последна актуализация: 17.12.2023

Потвърждение на Клиента:

Успешно изпратено!

bottom of page